Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Шэсць у творным склоне

 

 

 

 

Заданн. 15. : назоуники што у дужках дапасуйце да личэбникау . casus instrumentalis), (не зусм дакладна) аблаты — склон, якм у шэрагу мо пазначаецца прылада, нструмент, якм агенс здзейнчае на ншыя абекты або робць пэнае дзеянне. Змяненне слова па склонах называецца скланеннем. приведите мне пример : Шэсць (песня),сем(бяроза). Якласс — онлайн школа нового поколения. У сучаснай беларускай мове шэсць склона: назоны — хто? што?, родны — каго? чаго?, давальны — каму? чаму?, внавальны — каго? штоТак, прыназонк да, для, без ужываюцца тольк з родным, на — з внавальным месным, за — з внавальным творным склонам. Паранайце: косцю, радасцю. за (печ )", категории "беларуская мова". Мужского и среднего рода в предложном падеже. творным склонам tvrnym sklnam.творным склоне tvrnym sklnje. Назонк, што дужках, дапасуйце да лчэбнка.Спалучэнн сло запшыце творным склоне.Шэсць ( песня), сем ( бяроза), дзевяць ( стагод-дзе), адзнаццаць (лн ей ка ), дзевятнаццаць (бер-вяно), трыццаць (сасна).

Замацаванне. У сучаснай беларускай мове налчваецца шэсць склона (назоны, родны, давальны, внавальны, творны, месны), акрамя таго захавался рэштк клчнага склону, як, аднак, у сённяшнхПятрова, Пятрову г.д.), а творным склоне канчатак -ым, як прыметнк (паран.. ужываюцца, кал наступнае слова пачынаецца СУГУКАМ У сучаснай беларускай мове налчваецца шэсць склона, акрамя таго захавался рэштк клчнага склону, як у сённяшнх граматычныхРодны склон: каго? чаго?Давальны склон: каму? чаму?Внавальны склон: каго? што? Творны склон: км? чым?Месны склон: аб км? аб чым? бел.яз. База Рефератов - Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы ЗМЕСТ 1 Назонк яго лекска-граматычныя разрады 2 Прыметнк 3 Лчэбнк 4 Займеннк 5 Дзеясло 6 Дзеепрыметнi У лчэбнках шэсць, сем, восем у творным склоне зычны не падажаецца: шасцю, сямю, васьмю. Мыш — мышшу. Творны склон мае значэнн: прылады дзеяння, сродку лку (дзьверы, вушы, вочы), у творным склоне прымаюць канчатак -ыма: дзьвярыма, вушыма, ачыма.

Таксама скланеннем называюцца словы, абяднаныя агульнасцю змянення назонка па склонах. Автоматический перевод: творны склон. Теоретические материалы и задания Беларуская мова, 6 класс. Валынец, I.Э. Тут трэба размяжоваць назонк скланення на -а ( -я ) рознаскланяльныя назонк на а ( -я ). Тройка, дзве, сёмы, пяць, шасцёрка, чатыры, два, восемсот, пяць-дзясят, пятнаццаць, семдзесят восем, дзевяноста чатыры, трыста сорак шэсць У сучаснай беларускай мове налчваецца шэсць склона, акрамя таго захавался рэштк клчнага склону, як у сённяшнх граматычныхРодны склон: каго? чаго?Давальны склон: каму? чаму?Внавальны склон: каго? што? Творны склон: км? чым?Месны склон: аб км? аб чым? 3. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Назонк першага скланення маюць у родным склоне адзночнага лку канчатк -а, (-я), -у, (-ю), у давальным склоне канчатк -у, (-ю), у внавальным склоне адушалёныя назонк маюць канчатк роднага склону, неадушалёныя - назонага, у творным склоне - канчатк -ом, (-ём), -ам, (-ем) У творным склоне апошнi зычны падажаецца, калi стаiць пасля галоснага: мышшу, меддзю. д то яны круюць парадкавым лчэбнкам назонка форме роднага склону множнага. У сучаснай беларускай мове шэсць склонаУ творным склоне назонк 2-га скланення маюць канчатк -ом(-ём): арлом, пачуццём, верабём -ам(-ем): стэпам, сцягам, алеем, семем. Спалучэнни слоу запишице у творным склоне. У складаных колькасных лчэбнках ад пяцдзесяц да васьмдзесяц, ад двухсот да дзевяцсот пры скланенн змяняюцца абедзве частк. Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы. Курсовая работа: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы ЗМЕСТ 1 Назонк яго лекска-граматычныя разрады 2 Прыметнк 3 Лчэбнк 4 Займеннк 5 Дзеясл instrumental (творны). Паранайце: косцю, радасцю.пяць, кiламетры чатыры б) два лiчэбнiкi: тры-чатыры метры, пяць-шэсць дзён в) прыназонiкi пад, з, за, каля спалучэннi з формай пэнага склону: яму Адпаведныя рускя дзеясловы жываюцца з назонкам ц займеннкам форме творнага склону з прыназонкам над.Кал лчнку стаяць лчэбнк пяць, шэсць г. 1. Славянскя прозвшчы на о, -ё, -а, -е, -ын, -н у творным склоне маюць канчатак ым, а неславянскя прозвшчы геаграфчныя назвы канчатак ам: Сяргеем Кравым, Чарльзам Дарвнам, горадам Лоевам. някага роду месным склоне. Роды, П.П. Розмр: 59 кб. Найлепшы сучасны падручнк для самастойнага навучаньня беларускай мове.

Тэма: Напсанне канчатка 1-га скланення творным склоне. У лчэбнках ад пяц да дваццац лчэбнку трыццаць, акрамя шэсць, сем, восем, адбываецца падажэнне творным склоне пшацца цц: пяццю, дзесяццю, але: шасцю, сямю, васьмю.сяляне—сялян, мяшчане— мяшчан, цыгане—цыган б) таксама словы: дзень, раз, год, чалавек, рог нш напр.: сем дзён, сто раз, шэсьць год, дзесяцьАле кал меньнк мужч. Шубы. У сучаснай беларускай мове налчваецца шэсць склона (назоны, родны, давальны, внавальны, творны, месны), акрамя таго захавался рэштк клчнага склону, як, аднак, у сённяшнх граматычных апсаннях не разглядаецца якасц самастойнага, хаця вылучася Творны склон, званы таксама нструментаты, нструменталс (лац. Size: 112.76 Kb. У шэсць гадзн (парадаваць) вока льняное поле, (закалыхацца) 8. В работе есть: рисунки 1 шт. Узгадаем парадак склона у беларускай Творны склон, званы таксама нструментаты, нструменталс (лац. Базавы курс беларускае мовы. Урок по теме Склон назонка. -ою, -аю, -яю творным склоне. Решебник по белорусскому языку 4 класс. Падручнк для 4 класа агульнаадукацыйных устано з рускай мовай навучання: у дзвюх частках, Т.М. Граматычная катэгорыя склону выражае адносны да ншых сло у словазлучэннях сказах. тысяча282. Розмстив (ла): Palon. Объем: 96 страниц(ы) 4. Правописание окончаний существительных. 281. Мэты: - садзейнчаць развццю умення вызначаць правльна вызначаць назонк 1га скланення творным склоне У творным склоне апошнi зычны падажаецца, калi стаiць пасля галоснага: мышшу, меддзю. Лчэбнк мльён, мльярд скланяюцца, як назонк другога скланення тыпу дом тысяча як назонк першага скланення тыпу кнга ( у творным склоне тысячай тысяччу). Лучший современный учебник для самостоятельногоЗапсаць назонк творным склоне | МОВА НАНОВАwww.movananova.by//gramatyka-sklanennya.htmlУВАГА! Каб пабачыць слушныя варыянты адказа, вылучыце поле справа курсорам. Пры якх умовах адбываецца падажэнне апошняга зычнага асновы творным склоне назонка трэцяга субстантынага скланення?(прачынацца) блактная цыкорыя, (запунсавець) мак, (зажацець) дзьмухацы. Basic course of Belarusian language. Пасля чытання тэарэтычнага матэрыялу вучням даецца задан-не запсаць формы творнага склону лчэбнка два, дзве, шэсць, сем, адзнаццаць, сорак, дзевяноста, шэсцьдзясят, сто, восемсот, дзевяць-сот дваццаць пяць, дзевяцьсот дваццаць пяты, пяцёра, тры чацвёр-тыя. Правапс канчатка назонка мужчынскага . Прачытайце важлва, знайдзце колькасныя лчэбнк, якя маюць форму роду, запшыце х у творным склоне. някага роду з мяккаю асноваю, то творным склоне канчатк не падлягаюць аканьню: локцем, аленем, гаем Скланенне назонка моц у творным склоне адзночнага лку: моцай ц моццу? Пытанне нармалзацы мовы закранае мноства аспекта: лексчны, словатваральны, арфаграфчны, граматычны. Тип: Курсова. У сучаснай беларускай мове налчваецца шэсць склона (назоны, родны, давальны, внавальны, творны, месны), акрамя таго захавался рэштк клчнага склону, як, аднак, у сённяшнхПятрова,Пятрову г.д.), а творным склоне канчатак -ым, як прыметнк (паран. 1. Базовый курс беларуского языка. Мова: блоруський. Склоны. Назонк творным склоне адказваюць на пытанн км? чым? чым? восенню, радасцю, вльгаццю. ДЗЕЯСЛОВЫ.-ое, -ае, -яе родным склоне. У сучаснай беларускай мове шэсць склона: назоны (адказвае на пытанн хто?, што?) родны (каго?, чаго?), давальны (каму?, чаму?), внавальны (кагоноч мэты: пайсц па ваду, збегаць па сястру, спяшацца на спатканне. У творным склоне назонк множнага лку маюць канчатак -ам(-ям): шклянкам, марам, навнам.У родным склоне большасць назонка першага скланення множнага лку мае нулявы канчатак: сякер, хат, папер. Да назонка мужчынскага роду адносяцца назонк 1) з нулявым канчаткам (сын, стэп, агонь, дом, ро, ней) 2) невялкая па колькасц група назонка з канчаткам -a, -я (тата, дзядуля, мужчына, старшыня, сабака) назонк тыпу палянчы У творным склоне лчэбнка пяць, ад адзнаццац да дваццац лчэбнку трыццаць пшацца падвойнае ц: пяццю, дзевяццю, шаснаццаццю. Вы находитесь на странице вопроса "пастауце словы у дужках у творным склоне. Категоря: ноземн мови мовознавство. Нацск можа падаць як на аснову слова (а), так на канчатак, ад чаго залежаць варыянты канчатка у творным склоне адзночнага лку, родным склоне множнага лку, внавальным склоне множнага лку (тольк адушалённыя назонк) (b) З двума назонкам складзце сказы. Што значыць слова «шэсць» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае).Колькасць, якая абазначаецца лчбай 6. Короткий опис: тэматычныя групок. Пастаце назонк творным склоне. Тема: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы. Назонк множнага лку. The best modern manual for mustering Belarusian. Родны склон: каго? чаго?Давальны склон: каму? чаму?Внавальны склон: каго? што? Творны склон: км? чым?Месны склон: аб км? аб чым? У залежнасц ад канчатка у назоным склоне адзночнага лку граматычнага роду назонк адносяцца да 1, 2 ц 3-га скланення. Ратнкавай, I.С. Калi аснова заканчваецца на б, р, ф, то перад канчаткам ю пiшацца апостраф: шырю, глыбю, верфю. Беларуская мова. Скланенне назонка. У сучаснай беларускай мове шэсць склона: назоны (адказвае на пытанн х т о?, ш т о?) родны (к а г о?, ч а г о?), давальны (к а м у?, ч а м уКал творны склон ужываецца складзе меннага выказнка, ён мае значэнне творнага прэдыкатынага: Ён яна не агледзелся, як дарога Внавальны склон: каго? што? Творны склон : км? чым?У творным склоне зычны пазцы памж галосным падажаецца: мышшу, ноччу, меддзю. Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Прачытайце тэкст, знайдзце назонк, якя стаяць у форме множнага лку, вызначце х склон. casus instrumentalis), (не зусм дакладна) аблаты — склон, якм у шэрагу мо пазначаецца прылада, нструмент, якм агенс здзейнчае на ншыя абекты або робць пэнае дзеянне. Запсаць назонк творным склоне: Цш — цшшу. Цяжкасць выклкае напсанне канчатка у такх назонка у давальным месным творным склонах. Лясной дарогай Мця прайшо вёрст шэсць.

Также рекомендую прочитать:


Hi-tech |

|2016.